sarımaq

sarımaq
f.
1. Bir şeyin üzərinə dolamaq. Yumaq sarımaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub, ağaca dönmüşdü. Ə. Ə..
2. İp və s. ilə üstündən, hər tərəfdən dövrələmə bağlamaq. Qutuları sarımaq. Kitabları sarımaq. // İp və s. ilə başqa bir şeyi üzərinə bağlayaraq bənd etmək. <Koroğlunu> sonra bir-iki kəndirlə də sarıdılar ata. «Koroğlu». <Qədiri> dirəyə sarıdılar. M. C.. // Sarğı dolamaq, sarğı ilə bağlamaq. Ayağını sarımaq. Başını sarımaq. – Sınıqçı, Məşədi Əsgərdən üç manat alıb qolunu sarıdı. S. M. Q.. Hənifə arvadla Gülgəz Səmədin dizinin tikanlarını çıxardıb yarasını sarımışlar. . İ. Hüseynov.
3. məc. Bürümək, tutmaq, qaplamaq, çulğamaq. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman vardı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A. Ş..
4. məc. Ələ salmaq, dolamaq, araya qoymaq. Bir başqa tələbə Əsədi sarımaq istədi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sarğı — is. 1. Yaranı sarımaq, sınığı bağlamaq və s. üçün uzun kəsilmiş tənzif, bez və s. parçası; bint. Yaranı sarğı ilə bağlamaq. – Artıq sarğı hazır olduqda Vera Əjdərin köynəyini çıxarıb yarasını sarımaq istədi. . S. Rəh.. // Ümumiyyətlə, bir şey… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağlamaq — f. 1. İp və başqa materiallar vasitəsilə şeyləri bir birinə rəbt etmək. Atları axura bağlamaq. Qayığı körpüyə bağlamaq. Toyuğun ayaqlarını bağlamaq. // İp və s. ilə bir şeyi başqasına və ya bir neçə şeyi bir yerə rəbt etmək, tərtib etmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilək — is. Qolun dirsəkdən ələ qədər olan hissəsi. Gümüş biləklərin, bəyaz qolların; Sarı kəhrəbası, hayıf ki, yoxdur! M. P. V.. <Qaraca qız> həyətə çatdıqda gördü ki, Ağca xanımın biləyindən qan axır. . S. S. A.. Bunu deyərək, mayor Ulduzun nazik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürmələmək — f. Lülə şəklində sarımaq; bir şeylə hər tərəfini bürümək, sarımaq; sarıyıb örtmək; bükmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolamaq — f. 1. Sarımaq, sarıqlamaq. Dolağı ayağına doladı, çəkməsini geydi. – <Durna:> Çay başından gəlirkən saçlarımı əllərinə doladı, kəndin içindən sürüdü. C. C.. 2. məc. dan. Tapşırmaq, üzərinə yükləmək, həvalə etmək, öhdəsinə qoymaq. Bu işi hər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaqlamaq — f. Dolaq sarımaq. // Sarımaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşmək — 1. f. 1. Qazımaq, qazıyıb açmaq, qurdalamaq (torpağı, qumu, külü və s. ni). . . <Pələng də> məni görmüşdü. Pəncəsi ilə acıqlı acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı. A. Ş.. Səlim ilğım kolunun dibini balaca bel ilə eşməyə başladı. S. Rəhimov 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürək — 1. is. 1. Bədənin arxa hissəsinin yuxarısında olan üçkünc şəkilli yastı sümüklərdən hər biri. <Qəhrəman:> Güllə arxasından, kürəkləri arasından dəyib keçmişdi. H. N.. // İnsan bədəninin həmin hissəsi. Kürəyini divara söykəmək. Kürəyini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərimək — f. 1. Bax sarımaq 2 ci mənada. Əlini sərimək. Belini sərimək. – Kazımın başını səriyib bir tərəfə yıxmışdılar. Ç.. . . Musa kişi keçə papağını başına basdı. Yun şərfini boğazına səridi. M. İ.. 2. Bax sarımaq 4 cü mənada. Məşədi Kazım ağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • burğıtdamax — (Göyçay) sarımaq, dolamaq. – Süməyi düz ağaca burğıtdıyırux …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”